Клиничка дерматологија

Контрола на бенки

Контролата на бенките е преглед со превентивен карактер, кој се препорачува да се спроведува на годишно ниво и по можност во зимските месеци. Во случај на сомнителна штета, еволуцијата на бенките треба да се следи, и прегледот да се спроведува почесто.

Многу е важно самоиспитувањето во редовни интервали. Секако, со промена во големината, обликот или бојата на веќе постоечка бенка, или присуство на нова бенка, треба да го посетите вашиот дерматолог.

Во ординација дерматологот ја проверува и клинички и дерматоскопски секоја промена на кожата за присуство на посебни карактеристики, врз основа на кои се оценува природата на оштетувањето. Дополнително, постои можност за електронско мапирање и следење на штетите со текот на времето.